Wybrane poznawcze teorie twórczości


Wiele jest podejść teoretycznych do twórczości – klasyczne, poznawcze, systemowe i kulturowe, czy humanistyczne. Teorie spełniające kryteria przedmiotu tej pracy to te z nurtu poznawczego. Obecnie wielu badaczy opiera swoje naukowe koncepcje na teoriach poznawczych, a co za tym idzie, definicje niektórych z nich różnią się od siebie, „niemniej sam mechanizm twórczego transferu lub twórczej wybiórczości pozostaje tajemniczy. Wydaje się zresztą, że nurt poznawczy nie wypracował jeszcze teorii procesu twórczego i jak dotąd dysponuje tylko fragmentarycznymi danymi na ten temat” (E. Nęcka, 1995). Do przybliżenia w tej pracy koncepcyjnych ujęć teorii poznawczych zostały wybrane dwie teorie: uznane podejście J. P. Guilforda, czyli teoria myślenia dywergencyjnego oraz popularna polska teoria autorstwa E. Nęcki – koncepcja interakcji twórczej.